Praktijk Lisette Dierick

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Indien na het eerste kennismakings-/intakegesprek een nieuwe datum is afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze wordt op schrift vastgelegd en zowel u als ik ondertekenen deze behandel-overeenkomst.

Ik, Lisette Dierick (de therapeut), ben gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn o.m. vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntengegevens.

Ik wil met u samenwerken op basis van respect en wederkerigheid, vanuit de intentie en het geloof in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn. Bij een klacht zullen we (ik als therapeut en u als client) dan ook altijd vanuit deze waarden handelen.

1. De behandelingsovereenkomst is tweeledig; Wij gaan met elkaar een relatie aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

2. De behandeling heeft betrekking op de door u aangedragen hulpvraag en behandel-doelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. Ik zal u informatie verstrekken betreffende de behandeling in alle fasen van de behandeling. U verstrekt mij ook alle relevante informatie uwerzijds.

4. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken dat op de behandelovereenkomst wordt vermeld. De rekening voor de sessies wordt digitaal per mail aan u gestuurd of meegegeven na een sessie. U verplicht zich ertoe de factuur te voldoen, door het geld over te maken op de bankrekening vermeld op de factuur.

5. Een afspraak dient tijdig afgezegd te worden, minimaal 36 uur van tevoren, anders worden er ‘no show’-kosten ten bedrage van de helft van de sessie-prijs in rekening gebracht. Datzelfde geldt ook als u om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken tijd en dag.

6. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. We bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. U geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat u geen sessies meer wilt afspreken;
c. Ik geef aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven
d. U houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandel-overeenkomst of aan afspraken die wij gedurende de sessies hebben gemaakt.
e. Ik ben van mening dat in verband met uw problematiek en mijn competentie, ik niet in staat ben om u goed te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
f. De overeenkomst eindigt indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij we dat uitdrukkelijk anders hebben afgesproken;

7. Ik ben verplicht een cliëntendossier bij te houden. Dat bestaat uit aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten. Op uw verzoek kunt u dat dossier inzien. Tegen betaling kan (een deel van) het dossier gekopieerd worden. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

8. Vertrouwelijkheid: alle informatie die cliënten mij verstrekken blijft binnen mijn praktijk. Onbevoegden hebben geen toegang tot de gegevens van mijn cliënten. Uw gegevens worden alleen met uw uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.  Meer informatie over mijn Privacybeleid kunt u hier lezen.

9. Indien u, uw huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject, krijgt u hiervoor een factuur. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het uurtarief van € 80,-.

10. Ik zet me in – indien u dat wilt – om u correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

11. Beperking aansprakelijkheid: ik ben niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Tevens ben ik niet aansprakelijk voor schade welke u lijdt tijdens het behandeltraject, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld mijnerzijds.

12. Klachten: Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA en geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De regels en Beroepscode van deze beroepsverenigingen zijn op mij van toepassing. Ook ben ik aangesloten bij SCAG (Geschillen¬commissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Hiermee voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Meer info is te vinden op www.nvpa.org.