06-40749212

Praktijk Lisette Dierick

Algemene Voorwaarden en andere info

Algemene Voorwaarden en andere info

Indien na het eerste kennismakings-/intakegesprek een nieuwe datum is afgesproken voor een vervolg-gesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst. Hierbij wordt deze op schrift vastgelegd en door zowel de cliënt als de therapeut ondertekend.

Ik, Lisette Dierick (de therapeut), ben gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn o.m. vastgelegd in de Wet op de Genees¬kun¬dige Behande¬lings¬overeenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliënt¬dossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntgegevens.

Ik wil met u samenwerken op basis van respect en wederkerigheid, vanuit de intentie en het geloof in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn. Bij een klacht zullen we (ik als therapeut en u als client) dan ook altijd vanuit deze waarden handelen.

ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFO
1. De behandelingsovereenkomst is tweeledig; Wij gaan met elkaar een relatie aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

2. De behandeling heeft betrekking op de door u aangedragen hulpvraag en behandel¬doelen. Deze kunnen lopende het traject in onderling overleg worden bijgesteld, gespecificeerd.

3. Ik zal u informatie verstrekken betreffende de behandeling in alle fasen van de behandeling. U verstrekt mij ook alle relevante informatie uwerzijds. Samen beslissen wij dan over de behandeling.

4. De overeenkomst wordt beëindigd als:
a. We in gezamenlijk overleg bepalen dat geen sessies meer nodig zijn;
b. U aangeeft – mondeling, schriftelijk of via email – dat u geen sessies meer wilt afspreken;
c. Ik aangeef – mondeling, schriftelijk of via email – geen sessies meer te zullen geven
d. U zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandel¬overeen¬komst houdt of aan afspraken die wij gedurende de sessies hebben gemaakt.
e. Ik van mening ben dat in verband met uw problematiek en mijn competentie, ik niet in staat ben om u goed te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties. Indien mogelijk verwijs ik u dan door.
f. De overeenkomst eindigt indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij we dat uitdrukkelijk anders hebben afgesproken;

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken dat onderaan deze overeenkomst is vermeld. De rekening voor de sessies wordt digitaal per mail aan u gestuurd of meegegeven na een sessie. U verplicht zich ertoe de factuur te voldoen, door het geld over te maken op de bankrekening vermeld op de factuur.

6. Ik ben verplicht een cliëntendossier bij te houden. Dat bestaat uit de informatie die u mij verstrekt, aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

7. Inzagerecht: Op uw verzoek kunt u uw dossier inzien en/of kunt u om een kopie (tegen kopie-kosten) verzoeken van (een gedeelte van) uw dossier. Omdat in dit dossier info staat van beide partners, kan inzage en/of een kopie uitsluitend worden gegeven als beide partners schriftelijk toestemming geven. U kunt een verzoek indienen om het dossier of een gedeelte ervan te vernietigen. Na uw overlijden hebben uw nabestaanden inzagerecht in uw dossier.

8. Vertrouwelijkheid: Alle informatie die cliënten mij verstrekken blijft binnen mijn praktijk. Onbevoeg¬den hebben geen toegang tot de gegevens van mijn cliënten. Uw gegevens worden alleen met uw uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

9. Indien u, uw huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject, krijgt u hiervoor een factuur. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het uurtarief van € 85,-.

10. Ik zet me in – indien u dat wilt – om u correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

11. Beperking aansprakelijkheid: Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Tevens ben ik niet aansprakelijk voor schade welke u lijdt tijdens het behandeltraject, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld mijnerzijds.

12. Klachten: Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA en geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De regels en Beroepscode van deze beroepsverenigingen zijn op mij van toepassing. Ook ben ik aangesloten bij SCAG (Geschillen-commissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Hiermee voldoe ik aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Meer info is te vinden op www.nvpa.org.

Specifieke afspraken
1. U, de cliënt, gaat akkoord met de tariefstelling van €120 per relatiesessie voor sessies overdag, of €140 ‘s avonds (vanaf 18.00u) of in het weekend, en ook met het bedrag van € 85 per persoon voor de uitgebreide individuele intake.
2. U verplicht zich ertoe een afspraak tijdig (minimaal 36 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden kosten in rekening gebracht ten bedrage van de helft van de sessie-prijs. Dit geldt ook wanneer u om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken tijd en dag. Als de afzegging te maken heeft met corona-klachten, wordt er niets in rekening gebracht.